Referater fra menighedsrådsmøderne vises her på siden, når de er godkendt!

 

Referat at menighedsrådsmøde den 20. februar 2018.

Mødedeltagere: Troels Bering, Jakob Jakobsen, Sten Henriksen, Aase Thybo, Ingerd Thuesen, Birgitte Jensen, Karl Haase og Hanne Darling.

Afbud fra Max Nitschke og medarbejder repræsentant Sascha Qvortrup.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Nyt fra formand.
 4. Nyt fra præst.
 5. Nyt fra øvrige MR – medlemmer/udvalg.
 6. Revisionsprotokollat v. Birgitte.
 7. Projektpulje under Provsti.
 8.  
 9.  
 10. Afbenyttelse af kirkehuset
 11.  
 12.  
 13. Medarbejder arrangement
 14. Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 11. marts kl. 10.30
 15. Ansøgning af midler til kalkning af Gangsted kirke
 16. Opsamling på Pastoratsmødet 8. februar
 17. Evt.

Ad1.             Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad2.             Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt og underskrevet.

Ad3.             Nyt fra formand.

Orientering om formandsmødet den 7. februar. Provstiudvalget ønsker tilbagemeldinger om deres arbejde.  Den 7. marts er der indledende budget møde, Birgitte, Jakob og Hanne deltager. Hanne tilmelder alle 3.

Der skal fremsendes 2 ansøgninger der skal på mødet i provstiudvalget 23. februar.

 1. Ansøgning af ekstra midler til tag i Gangsted
 2. Behandling om salg af engen.

Ad4.             Nyt fra præsten.

Arrangementet med Sigurd Barret var en stor succes. Til sidste kirkekaffe i Søvind kom der et ønske om højskoleaftener, hvilket bliver efterkommet. Fastelavnsgudstjeneste og familiegudstjeneste var begge fine arrangementer. 

Troels ønsker møde med præstegårdsudvalget om forskellige ting/forbedringer i præsteboligen.

Graverne ønsker er klar melding om kirkesangernes funktioner under kirkelige handlinger. Reglerne herom bliver undersøgt, og emnet tages op på formandsmøde, evt. kunne det gøres på mail.

Der blev diskuteret om ”køreplan” for gudstjenester i pastoratet, om man ønsker en ensartethed. I første omgang bliver der udarbejdet en plan over kirkelige handlinger (gudstjeneste) for Søvind – Gangsted. Troels udarbejder denne.

Den 5. april skal konfirmanderne til Aarhus, Troels efterlyser personer der kan hjælpe. Det gør Hanne og Karl.

Ad5.             Nyt fra øvrige MR – medlemmer/udvalg.  

Årlige medarbejder/frivilliges udflugt bliver den 9. juni.

Den 19. april kl. 19.30 til 21.30 højskoleaften, emnet Dr. Livingstones rejse gennem Afrika. Troels afholder foredraget og sørger for annoncering.

Jævndøgnsgudstjeneste den 20. marts kl. 6.15 ved Brigsted.

Jens Jakob Jakobsen har forespurgt menighedsrådet om, hvorvidt det ville være muligt at lade gravsten blive stående på gravstedet efter legatet er udløbet. Menighedsrådet kunne blot så græs, hvilket let ville kunne holdes. Menighedsrådet er ikke i stand til at efterkomme forespørgslen, da det dels ikke er i tråd med Provstiets regler, og dels måske ville kunne være incitament til for andre at undlade legat betaling, da gravstedet måske alligevel ville bliver holdt på menighedsrådets regning.

Ad6.             Revisionsprotokollat v. Birgitte.

Revisions protokollat er gennemgået af kasserer, og kommentarer vedrørende indskærpelser fra revisionen er forklaret og redegjort. 

Ad7.             Projektpulje under Provstiet.

 1. Puljen skal bestå.
 2. Vedtægtsændringer godkendt.  

Ad8.             Afbenyttelse af kirkehuset.

 1. Der gives tilladelse til lån af kirkehuset i forbindelse med affaldsindsamlingen, da forsamlingshuset allerede er lejet ud – det vurderes dermed, at der ikke drives konkurrenceforvridende virksomhed.
 2. Der kan ikke giver tilladelse til lån af kirkehuset i forbindelse med Samby, da der her er tale om konkurrenceforvridende virksomhed.

Ad9.             Medarbejderarrangement.

Medarbejder arrangement afholdes den 23. marts kl. 18.30. Aase laver en indbydelse. Max bliver inddraget i afholdelsen.

Ad10.           Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Alle blev opfordret til at deltage i indsamlingen. Troels forsøger at påvirke konfirmanderne og minikonfirmanderne.

Ad11.           Ansøgning af midler til kalkning af Gangsted kirke.

Jakob undersøger om hans tidligere tilbud stadig er gældende. Jakob udfylder skema til anlægsbevilling for 2019. Skemaet skal indsendes senest 14/5/18.

Ad12.           Opsamling på pastoratsmødet 8. februar.

Selve mødet blev diskuteret. Der var ingen konklusion.

Ad13.           Eventuelt.

Dansk kirkekalk opdaterer præstetavlen. Aftalen er lavet, venter på udførelse.

Det præciseres at køb i Brugsen på kirkens vegne kun kan foretages af kirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

Den 22. februar er der borgermøde i Søvind. Lokalrådet har anmodet Morten fra Samn om at fortælle om engen. Der foreligger ikke noget endeligt fra menighedsrådet om engen.